Pogosta vprašanja

Kako je s plačilom DDV v PKP6?

Dne 28. novembra 2020 je vstopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma #PKP6.

#PKP6 uvaja nov ukrep, ki poslovnim subjektom določa milejše pogoje za obročno plačilo in odlog plačila davkov. Ukrep velja do 31. 12. 2020, vendar ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev.

Davčni organ odobri odlog ali obročno odplačilo davka za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj).

Prav tako se plačilna ugodnost lahko odobri tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

Poudariti velja še, da FURS za čas odloga ali obročnega plačila ne zaračuna obresti.

Obrazec je že na voljo v eDavkih.

Kako lahko izvem kdo je lastnik določene nepremičnine?

Podatke o lastništvu nepremičnine lahko dobite v elektronski zemljiški knjigi (e-ZK) na spletnem portalu e-Sodstva. Če se prijavljate prvič, se morate prijaviti kot Registrirani uporabnik.

Za dostop do podatkov morate poznati identifikacijsko številko nepremičnine (parcelno številko in katastrsko občino).

Za iskane podatke se lahko prav tako v času uradnih ur obrnete na oddelek zemljiške knjige pri kateremkoli okrajnem sodišču (npr. Okrajno sodišče v Ljubljani).

Podatke o lastništvu nepremičnine z izpiskom iz Zemljiške knjige lahko pridobite v naši odvetniški družbi.

Vir: http://www.sodisce.si

Kdo je lahko oproščen plačila sodnih taks?

Plačila sodnih taks boste oproščeni v celoti, če na podlagi odločbe pristojnega organa prejemate denarno socialno pomoč.

Plačila sodnih taks so na podlagi zakona oproščeni tudi država in državni organi, samoupravne lokalne skupnosti in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, centri za socialno delo, kadar so predlagatelji v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, humanitarne organizacije, tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost, invalidske organizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene, in invalidi v postopkih, povezanih z diskriminacijo zaradi invalidnosti.

Vir: http://www.sodisce.si

Kako zaprosim za brezplačno pravno pomoč?

Premoženjsko stanje prosilca in njegovih družinskih članov se ugotavlja na podlagi pisne izjave prosilca o premoženjskem stanju prosilca in njegovih družinskih članov, ki jo podate pod kazensko in premoženjsko odgovornostjo.

Pisna izjava se izpolni na obrazcu, ki je del prošnje za brezplačno pravno pomoč. Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči skupaj s potrebnimi dokazili lahko pošljete po pošti ali jo vložite osebno v času uradnih ur na pristojno sodišče, in sicer na okrožno, na območju katerega imate stalno ali začasno prebivališče oziroma na delovno in socialno sodišče v primeru delovnega ali socialnega spora ali na upravno sodišče v primeru upravnega spora.

Podatke o naslovih sodišč oziroma pristojnih služb za brezplačno pravno pomoč in času uradnih ur najdete na spletnih straneh posameznih sodišč.

V kolikor na obrazcu ne boste navedli imena odvetnika, ki naj Vas zastopa, bo sodišče za zastopanje naključno izbralo odvetnika z liste. V kolikor želite naše zastopanje na obrazcu izpolnite, naj Vas zastopa Odvetniška družba Kac in Odvetniki.

Vir: http://www.sodisce.si

Ali lahko pridobim sodbo sodišča?

Če želite pridobiti le sodbo sodišča, brez vpogleda v spis, vam svetujemo, da na navedeno sodišče naslovite pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri morate navesti dokument, s katerim se želite seznaniti, in pa naslov, kamor naj se vam dokument posreduje.

V kolikor pri tem potrebujete pomoč, Vam bomo z veseljem pomagali in Vam v najkrajšem času sami priskrbeli sodbo.

Vir: http://www.sodisce.si

Kaj naj naredimo v primeru neplačevanja preživnine za otroka?

Če kdo, ki je dolžan plačevati preživnino za otroka, na podlagi sklepa s katerim mu je bila ta določena, svoje dožnosti ne izpolnjuje, lahko preživnino izterjate po sodni poti. Predlog za izvršbo lahko poda drugi od staršev ali polnoletni otrok na pristojno sodišče (izvršilni oddelek).

Za Vas bomo v naši odvetniški družbi z veseljem uredili vse potrebno v zvezi z izterjavo preživnine in zastopanjem v izvršilnem postopku. Ob navedenem je morda potrebno poudariti še, da v kolikor je bila z odločbo odmerjena preživnina tudi v prihodnje, lahko za vas podamo predlog za izvršbo, v katerem zahtevamo, da banka oz. delodajalec dolžnika vsak mesec ko preživnina zapade v plačilo avtomatsko izvrši plačilo preživnine.

Vir: http://www.sodisce.si

Ali potrebujem odvetnika za vložitev tožbe na okrajno sodišče?

Za vložitev tožbe na okrajno sodišče ni obvezno zastopanje po odvetniku, zato lahko vloži tožbo tudi stranka sama. Tožba pa mora biti kljub temu popolna, da se lahko obravnava.

Če tožba ne bo popolna, bo sodišče pozvalo stranko na dopolnitev oziroma popravo in postavilo rok. V primeru, da tudi v tem roku tožba ne bo ustrezno dopolnjena oziroma popravljena, pa bo sodišče tožbo zavrglo.

Ker ob navedenem velja še prekluzija navedb in dokazov svetujemo, da se z Vašim pravnim problemom na nas obrnete še preden boste pred sodiščem opravili prvo proceso dejanje.

Vir: http://www.sodisce.si

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Potrdilo o nekaznovanosti lahko upravičena oseba (fizična ali pravna) pridobi na Ministrstvu za pravosodje. Kot fizična oseba imate prav tako možnost oddati elektronsko vlogo preko sistema ESJU (Elektronske storitve javne uprave) z uporabo digitalnega potrdila.

V naši odvetniški družbi bomo z veseljem za Vas uredili vse potrebno in za Vas pridobili potrdilo o nekaznovanosti.

Vir: http://www.sodisce.si

https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/logo-blue-1.png
Partizanska 11/I, 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 228 30 50
F: +386 2 228 30 60
pisarna@odv-kac.si
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/slovenski-podjetniski-sklad-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/ministrstvo-gos-razvoj-white.png